Thủ tục đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế Thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THAĐề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Trình tự thực hiện

- Người được thi hành án, người phải thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án gửi cơ quan THADS trực tiếp thi hành án;

- Thủ trưởng Cơ quan THADS có thẩm quyền xem xét:

+ Ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án;

+ Thông báo cho đương sự biết và nêu rõ lý do về việc không được miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Cách thức thực hiện

(không quy định cụ thể) trực tiếp gửi đơn tại trụ sở cơ quan THADS hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

(không quy định cụ thể)

- Thông báo của Cơ quan THADS về các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;

- Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

- Giấy tờ chứng minh lý do đề nghị xét miễn, giảm thi hành án:

+ Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập.

+ Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh;

+ Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, cơ quan THADS xem xét, quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Đối tượng thực hiện TTHC 

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc Thông báo về việc không được miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án..

Lệ phí (nếu có)

phí thi hành án (tính theo giá trị tài sản mà người được thi hành án nhận được)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

theo quy định tại Thông tư 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 quy định về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ THADS

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Đương sự là cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn. Mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo của từng địa phương nơi người đó cư trú, nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể.

- Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng;

- Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

 

Mức độ: