Thủ tục Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Trình tự thực hiện

- Người được thi hành án làm đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án gửi cơ quan THADS trực tiếp thi hành án;

- Thủ trưởng Cơ quan THADS có thẩm quyền xem xét:

+ Ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nếu đủ điều kiện miễn, giảm;

+ Thông báo cho đương sự biết và nêu rõ lý do về việc không được miễn hoặc giảm phí thi hành án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ 

- Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án;

- Một trong các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để miễn phí thi hành án:

+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng;

+ Đơn đề nghị được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận thuộc diện neo đơn;

+ Cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận bị tàn tật, ốm đau kéo dài;

+ Văn bản của người được thi hành án cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án sau khi cơ quan THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.

- Một trong các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để giảm phí thi hành án:

+ Đơn đề nghị được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận thuộc chuẩn hộ nghèo của địa phương nơi người đó cư trú, nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể.

+ Văn bản (đơn yêu cầu thi hành án hoặc biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án hoặc văn bản cung cấp thông tin) thể hiện việc cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án khi người được thi hành án yêu cầu thi hành án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án

Đối tượng thực hiện TTHC 

Người được thi hành án.

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

.Quyết định miễn, giảm phí thi hành án hoặc Thông báo về việc không được miễn hoặc giảm phí thi hành án.

Lệ phí (nếu có)

phí thi hành án (tính theo giá trị tài sản mà người được thi hành án nhận được)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 Thông tư 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 quy định về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ THADS.

 

 

Mức độ: