UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/9/2015, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu gạo qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải tuân thủ các quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ và có Hợp đồng xuất khẩu gạo đáp ứng Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 44/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương; có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; chấp hành tốt Luật Hải quan, pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; có Hợp đồng xuất khẩu giữa 3 bên.
Về thủ tục hồ sơ đăng ký xuất khẩu mặt hàng gạo: Các doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo thực hiện theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị được thực hiện dịch vụ kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo còn hiệu lực; Hợp đồng xuất khẩu giữa 3 bên; Hợp đồng ủy thác giữa doanh nghiệp trực tiếp kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kinh doanh xuất khẩu gạo; Văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ kinh doanh xuất khẩu gạo gửi trực tiếp 02 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương Cao Bằng. Sở Công Thương xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. UBND tỉnh Quyết định cho phép doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kinh doanh xuất khẩu gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Công Thương.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1223/QĐ-UBND và 1577/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kim Thoa

 

Các tin tức khác