Thủ tục Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm có văn bản đề nghị Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án;

- Chấp hành viên lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật (Phong toả tài khoản; Tạm giữ tài sản, giấy tờ; Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản). 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ 

- Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm

- Các tài liệu chứng minh tính cần thiết của việc áp dụng biện pháp bảo đảm (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể (về nguyên tắc là áp dụng ngay)

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm.

Lệ phí (nếu có)

phí thi hành án (tính theo giá trị tài sản mà người được thi hành án nhận được)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không quy định cụ thể

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

 

Mức độ: