Thủ tục yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án

Trình tự thực hiện

- Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định về định giá tài sản kê biên dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

- Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản;

- Chấp hành viên tổ chức định giá lại tài sản kê biên theo khoản 2, khoản 3 Điều 98 Luật THADS. Chấp hành viên thông báo cho đương sự biết về việc người yêu cầu định giá lại phải chịu chi phí định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật;

- Giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ 

- Văn bản hoặc biên bản về việc yêu cầu định giá lại tài sản

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên để xác định giá; nếu không ký được hợp đồng hoặc tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ mà đương sự không thoả thuận được với nhau về giá thì Chấp hành viên tự xác định giá theo thẩm quyền 

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo về giá trị tài sản được định giá lại.

Lệ phí (nếu có)

người yêu cầu định giá lại phải chịu chi phí định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Chưa quy định cụ thể

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Việc yêu cầu định giá lại tài sản chỉ được thực hiện một lần trước khi thông báo lần đầu về bán đấu giá tài sản và một lần đối với tài sản bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá. Yêu cầu định giá lại chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn sau đây:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá đối với tài sản thông báo đấu giá tài sản lần đầu;

- 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá.

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

 

Mức độ: