Thủ tục yêu cầu hoãn thi hành án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục yêu cầu hoãn thi hành án

Trình tự thực hiện

- Người phải thi hành án có đủ điều kiện theo quy định có đơn xin hoãn thi hành án hoặc có văn bản thỏa thuận về việc hoãn thi hành án, có chữ ký của người được thi hành án và người phải thi hành án.

- Cơ quan THADS thụ lý đơn, tiếp nhận văn bản thỏa thuận hoặc lập biên bản về việc thỏa thuận và ra quyết định hoãn thi hành án. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Hồ 

Hồ sơ bao gồm một trong các tài liệu sau:

- Đơn yêu cầu hoãn thi hành án; xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên về việc người phải thi hành án ốm nặng

- Tài liệu thể hiện lý do chính đáng mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định

- Văn bản (biên bản) thể hiện việc người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn việc thi hành án (có chữ ký của các bên).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án

Đối tượng thực hiện TTHC 

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục THADS .

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hoãn thi hành án

Lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

- Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

- Vì lý do chính đáng mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

- Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13

 

Mức độ: