Thủ tục Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc gửi quan đường bưu điện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi phiếu tiếp nhận, có ngày hẹn trả kết quả.

 Bước 2. Thẩm định hồ sơ:

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách thẩm định, nếu đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh cấp lại giấy phép mới cho chủ giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép, UBND tỉnh quyết định cấp giấy phép hành nghề. Trường  hợp không chấp nhận cấp phép, sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, trong đó nêu rõ lý do không cấp phép;

 Bước 3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Giấy phép đã cấp được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc được gửi qua đường bưu điện. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Hồ sơ

*  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định hồ sơ, trình cấp phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.

- Thời hạn quyết định cấp phép: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc.  

Đối tượng thực hiện TTHC 

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí (nếu có)

Không có 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 07: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

:Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp và điều kiện sau:

- Bị mất;

- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được;

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày.

(Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

-- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: