Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Trình tự thực hiện

- Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản (Sau đây gọi chung là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu số 38  cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

 Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho UBND cấp huyện hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho UBND cấp huyện và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

UBND cấp huyện có trách nhiệm lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Tổ trưởng dân phố phát trực tiếp tờ khai  cho tổ chức, cá nhân; Tổ chức cá nhân nộp tờ khai cho tổ trưởng dân phố hoặc UBND cấp huyện.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp huyện gửi một (01) bản tờ khai đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

* Số lượng hồ sơ: 02 

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho UBND cấp huyện hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.

- Trong thời hạn không quá mười (10 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức,cá nhân, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận và tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

Đối tượng thực hiện TTHC 

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của cơ quan quản lý

Lệ phí (nếu có)

(Ghi rõ nếu có quy định)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 38: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới dất

(Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

(Ghi rõ nếu có quy định)

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

 

Mức độ: