Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng

Tên tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 035 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.852.223

Fax: 0263.853.680

Email: sogdt@caobang.gov.vnvanphong.socaobang@moet.edu.vn

Website: www.socaobang.edu.vn

Danh sách lãnh đạo Sở

Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Vũ Văn Dương Giám đốc 3.850.409
Phan Văn Giáp Phó Giám đốc 3.857.772
Lục Văn Dương Phó Giám đốc 3.855.442

Danh sách các phòng

STT Tên phòng Điện thoại
1 Văn phòng Sở 3.852.791
2 Tổ chức Cán bộ 3.854.392
3 Kế hoạch Tài chính 3.850.605
4 Giáo dục Chuyên nghiệp 3.852.790
5 Giáo dục Thường xuyên 3.500.727
6 Giáo dục Trung học 3.856.427
7 Giáo dục Tiểu học 3.856.428
8 Giáo dục Mầm non 3.856.932
9 Khảo thí và kiểm định chất lượng 3.950.256
10 Thanh tra 3.856.429
11 Công đoàn ngành 3.853.689
Website: 
http://socaobang.edu.vn
Có website: