Sở Y tế

Tên tổ chức: Sở Y tế Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, Hợp Giang, TX Cao Bằng        
Điện thoại liên hệ: 0263.852.272        
Fax : 0263.853.208

Email: soyte@caobang.gov.vn

Website:   http://soytecaobang.gov.vn

Danh sách liên hệ Sở Y tế:

1. Lãnh đạo Sở

   Họ và tên

  Chức danh

Email

Điện thoại

cơ quan

Lục Văn Đại

Giám đốc Sở

dailv@caobang.gov.vn

026 3854 493

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc Sở

lenv@caobang.gov.vn

026 3853 270

Nông Tuấn Phong

Phó giám đốc Sở

phongnt@caobang.gov.vn

026 3852 923

Nông Hữu Lương

Phó giám đốc Sở

luongnh@caobang.gov.vn

026 3859 597

Đàm Trung Cao

Phó giám đốc Sở

caodt@caobang.gov.vn

026 3862 924

2. Các phòng chuyên môn:

- Văn phòng:                                0263 852 272

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0263 857 311; 0263 852 930

- Phòng Nghiệp vụ Dược:          0263 857 312

- Phòng Nghiệp vụ Y:                  0263 857 310

- Phòng Tổ chức cán bộ:            0263 853 632

- Thanh tra Sở:                             0263 854 271        

- Công đoàn ngành:                    0263  856 270

Nguồn: www.caobang.gov.vn
Website: 
http://soytecaobang.gov.vn