Sở Y tế Cao Bằng

Tên tổ chức: Sở Y tế Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại liên hệ: 0263.852.272        
Fax : 0263.853.208

Email: soyte@caobang.gov.vn

Website:   http://soytecaobang.gov.vn

Danh sách lãnh đạo Sở

Họ và tên Chức danh Điện thoại
Lục Văn Đại Giám đốc Sở 026 3854 493
Nguyễn Văn Lê Phó GĐ 026 3853 270
Nông Tuấn Phong Phó GĐ 026 3852 923
Đàm Trung Cao Phó GĐ 026 3862 924

Các phòng chuyên môn:

Tên phòng ban Điện thoại
Văn phòng 0263 852 272
Phòng Kế hoạch - Tài chính 0263 857 311
Phòng Nghiệp vụ Dược 0263 857 312
Phòng Nghiệp vụ Y 0263 857 310
Phòng Tổ chức cán bộ 0263 853 632
Thanh tra Sở 0263 854 271 
Công đoàn ngành 0263  856 270
Website: 
http://soyte.caobang.gov.vn
Có website: