Vietnamese Chinese (Traditional) English

Sở Y tế Cao Bằng

Tên tổ chức: Sở Y tế Cao Bằng        
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại liên hệ: 0263.852.272        
Fax : 0263.853.208

Email: soyte@caobang.gov.vn

Website:   http://soytecaobang.gov.vn

Danh sách liên hệ Sở Y tế:

1. Lãnh đạo Sở

   Họ và tên

  Chức danh

Email

Điện thoại

cơ quan

Lục Văn Đại

Giám đốc Sở

dailv@caobang.gov.vn

026 3854 493

Nguyễn Văn Lê

Phó GĐ

lenv@caobang.gov.vn

026 3853 270

Nông Tuấn Phong

Phó GĐ

phongnt@caobang.gov.vn

026 3852 923

Nông Hữu Lương

Phó GĐ

luongnh@caobang.gov.vn

026 3859 597

Đàm Trung Cao

Phó GĐ

caodt@caobang.gov.vn

026 3862 924

2. Các phòng chuyên môn:

Tên phòng ban Điện thoại
Văn phòng 0263 852 272
Phòng Kế hoạch - Tài chính 0263 857 311
Phòng Nghiệp vụ Dược 0263 857 312
Phòng Nghiệp vụ Y 0263 857 310
Phòng Tổ chức cán bộ 0263 853 632
Thanh tra Sở 0263 854 271 
Công đoàn ngành 0263  856 270

 

Nguồn: www.caobang.gov.vn
Website: 
http://soytecaobang.gov.vn
Có website: