Vietnamese Chinese (Traditional) English

Sở Nội vụ Cao Bằng

Tên tổ chức: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 034 Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 422

Fax : 0263 855 849

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

Website: http://sonoivu.caobang.gov.vn

Danh sách lãnh đạo Sở

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
1 Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 0263.852.795
2 Dương Thế Bắc Phó Giám đốc 0263 853 800
3 Đinh Danh Phương Phó Giám đốc 0263 852 812

Danh sách các phòng ban chuyên môn

STT Tên phòng, ban Điện thoại
1 Văn phòng 3.852.422
2 Chánh Văn phòng 3.856.016
3 Phòng Quản lý công chức viên chức 3.855.873
4 Phòng Tổ chức bộ máy biên chế 3.852.599
5 Phòng Xây dựng chính quyền 3.858.280
6 Phòng Cải cách hành chính - Đào tạo 3.852.266
7 Phòng Thanh tra 3.855.552
8 Phòng Quản lý Hội và Công tác Thanh niên 3.752.188
9 Ban Thi đua – Khen thưởng 3.955.099
10 Ban Tôn giáo 3.853.422
11 Chi cục Văn thư – Lưu trữ 3.858.885
Website: 
http://sonoivu.caobang.gov.vn
Có website: