Sở Nội vụ Cao Bằng

Tên tổ chức: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 034 Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 422

Fax : 0263 855 849

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

Website: http://sonoivu.caobang.gov.vn

Danh sách lãnh đạo Sở

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
1 Đồng Thị Kiều Oanh Giám đốc 0263.852.795
2 Nông Hoa Thương Phó Giám đốc 0263 853 800
3 Nguyễn Ngọc Định Phó Giám đốc 0263 852 812

Danh sách các phòng ban chuyên môn

STT Tên phòng, ban Điện thoại
1 Văn phòng 3.852.422
2 Chánh Văn phòng 3.856.016
3 Phòng Công chức viên chức 3.855.873
4 Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ 3.852.599
5 Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên 3.858.280
6 Phòng Cải cách hành chính - Đào tạo 3.852.266
7 Phòng Thanh tra 3.855.552

 

Website: 
http://sonoivu.caobang.gov.vn
Có website: