Vietnamese Chinese (Traditional) English

Chính sách thu hút đầu tư

Với quyết tâm thu hút đầu tư, tỉnh Cao Bằng đã từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách, ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực giải phóng mặt bằng cùng tháo gỡ những vướng mắc kịp thời để các dự án đầu tư nhanh chóng triển khai.

 

Xác định công tác quy hoạch luôn đi trước một bước. Tỉnh đã nhanh chóng hoàn thành quy hoạch nhiều ngành, nhiều lĩnh vực: quy hoạch công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 và các năm tiếp theo; quy hoạch thủy điện nhỏ; quy hoạch khai thác và chế biến khoáng sản.

 

 Cao Bằng cũng kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn phù hợp với Luật Đầu tư và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo đó, nhà đầu tư được hưởng khá nhiều ưu đãi, cụ thể là:

 

Thứ nhất, ưu đãi về đất đai: Nhà đầu tư được miễn 11 (mười một) năm đối với dự án không phân biệt lĩnh vực đầu tư, Được miễn 15 (mười lăm) năm đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; Được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở cho người lao động không vì mục đích kinh doanh, đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao. . .

 

Thứ hai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 (bốn) năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 (chín) năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án  đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn Tỉnh; được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 (mười lăm) năm.

 

Thứ ba, ưu đãi thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu: Hàng hoá nằm trong 18 nhóm ngành hàng quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 thì được miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu,

 

Thứ tư, ưu đãi tín dụng đầu tư của Nhà nước: Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ - CP, ngày 20/12/2006 của Chính phủ. "Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước” thì được hưởng các ưu đãi: tín dụng đầu tư của Nhà nước (cho vay đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư: bảo lãnh tín dụng đầu tư); tín dụng xuất khẩu (cho vay xuất khẩu; bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng), bảo đảm tiền vay, trả nợ vay và xử lý rủi ro tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu.

 

Thứ năm, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng: Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, đường giao thông, đường  điện đến bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, được ngân sách hỗ trợ rà phá mìn, vật cản (nếu có).

 

 Không những vậy, tỉnh còn tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" vì thế, hầu hết các dự án được giải quyết trước thời gian quy định, thậm chí có dự án chỉ nộp trong 3 ngày đã được cấp chứng nhận đầu tư.

Nguồn: www.caobang.gov.vn