Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
10/6/2019 145 /GM-VPUB Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Giám độc các Sở:Y tế, Lao động-TB&XH, Xây dựng; Khoa học và CN; Ngoại vụ và các chuyên viên liên quan
31/5/2019 140/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban tổ chức; Sở VHTT&DL
08/5/2019 112/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh
05/4/2019 80/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng
05/4/2019 79/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
22/3/2019 59/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Các sở: VHTT&DL, Nội vụ, TT&TT
11/03/2019 50/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Cao Bằng; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện và thành phố; Báo CB; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông CB; Điện lực CB
07/3/2019 47/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: TT&TT, XD, KH&CN, NgV, NV, TP, LĐTB&XH, GD&ĐT, VHTT&DL, YT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND thành phố; Viễn thông CB; Viettel Cao Bằng; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
18/01/2019 18/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cao Bằng; Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Cục Quản lý Thị trường; Viễn thông CB; Báo CB; Đài PT&TH tỉnh
28/12/2018 360/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: KH&ĐT, TC, KHCN, TN&MT, YT, CT, LĐTB&XH, TT&TT, Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, LMHTX tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi nhánh NH CSXH tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; VNPT Cao Bằng

Trang