Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
23/7/2019 200/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đài PTTH tỉnh; Báo Cao Bằng; Ngân hàng CSXH tỉnh
10/7/2019 175/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TP, XD, CT, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, VHTT&DL, KH&CN, TT&TT, GD&ĐT, YT; Ban Kinh tế-Ngân sách; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Viễn thông CB
27/06/2019 165/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;Tòa án nhân dân tỉnh;Viện kiểm sát nhân dâ; Sở Y tế, Sở Lao động- TBXH, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ;Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;Ban quản lý khu kinh tế;
25/6/2019 162/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra
10/6/2019 145 /GM-VPUB Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Giám độc các Sở:Y tế, Lao động-TB&XH, Xây dựng; Khoa học và CN; Ngoại vụ và các chuyên viên liên quan
31/5/2019 140/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban tổ chức; Sở VHTT&DL
08/5/2019 112/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh; Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh
05/4/2019 80/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng
05/4/2019 79/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
22/3/2019 59/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Các sở: VHTT&DL, Nội vụ, TT&TT

Trang