Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
11/10/2018 284/GM-BTC Ban Tổ chức Các sở: Tài chính; KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT; Các ủy viên Ban Tổ chức; Tổ trưởng Tổ giúp việc các Tiểu ban 1,3,4
05/10/2018 274/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban 1; Các sở: KH&ĐT, Ngoại vụ; Viện NCCS và PTTT (IPS)
28/9/2018 267/GM-VPUBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Văn phòng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, NgV, VHTT&DL, NN&PTNT, CT; ban 1; Ban QLKKT tỉnh; Viện NCCS & PTTT (IPS); Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh
10/9/2018 240/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Giám đốc các Sở, Ban, ngành; các cơ quan, đơn vị quản lý theo ngành dọc; doanh nghiệp có liên quan đến giải quyết TTHC; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Package icon Tai lieu Hoi nghi truc tuyen1.zip
31/8/2018 UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, XD, GD&ĐT; Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN; Báo CB; Đài PT&TH
30/8/2018 226/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Sở KH&ĐT; Ban tư vấn CS cấp tỉnh; BQL dự án XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Báo chí và Truyền hình trong, ngoài tỉnh
30/8/2018 225/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban,ngành; UBND các huyện, TP; Ban Tư vấn CS cấp tỉnh; BQL DA XD&ĐP HĐ BTVCS tỉnh; BQL VIE036; Phòng TM&CN Việt Nam; Viện trưởng Viện NC PTKTXH Bắc Ninh; Viện NC CS&PTTT (IPS); Các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh Tập tin Tai lieu DDCI Cao Bang 2018.rar
24/8/2018 222/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Viện KSND tỉnh; Tòa án ND tỉnh; VP Tỉnh ủy; Bộ CH BĐBP tỉnh; Các Ban tỉnh: QLKKT, QLDA ĐTXDCCT, DD&CN, GT, NN&PTNT; Hải quan tỉnh; Cục TK; KBNN tỉnh; Cục thuế tỉnh; Báo CB;Đài PT&TH
20/8/2018 212/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Báo Cao Bằng
21/6/2018 156/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT; UBND thành phố; Trung tâm PTQĐ và GPMT thành phố; Đài PT&TH Cao Bằng; Báo Cao Bằng

Trang