Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
19/12/2016 272/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở TN&MT; Ban QLKKT tỉnh; Sở KH&ĐT; Các thành viên BCĐ; Các đồng chí tham gia Tổ giúp việc BCĐ; Báo CB; Đài PT&TH CB
16/12/2016 340/CV-TU Tỉnh ủy Cao Bằng Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh; Huyện ủy, UBND các huyện; UBMTTQ và Ban Tuyên giáo các huyện ủy
13/12/2016 265/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Cao Bằng; Sở Thông tin và Truyền thông
08/12/2016 260/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Báo CB; Đài PT&TH CB; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; Viễn thông CB, Điện lực CB
05/12/2016 256/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT, XD, GTVT, NN&PTNT, NV, VHTT&DL; NH Nhà nước Chính nhánh Cao Bằng; BQL KKT tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh; Đảng ủy Khối DN tỉnh; Hội DN trẻ tỉnh; Các Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
24/11/2016 247/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế, Cục Thống kê, Hiệu trưởng các trường; Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp y,
15/11/2016 242/GM-VP UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Nội vụ, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên và Thành phố CB; Báo CB; Đài PTTH tỉnh
14/11/2016 240/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đ/c ủy viên UBND tỉnh; Các Ban KTNS, VHXH, PC, DT-HĐND tỉnh;
26/10/2016 232/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng; Các cơ quan Trung ương: Cục Hải quan, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng
28/10/2016 233/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, TN&MT, CT, BQL KKT tỉnh, UBND các huyện và thành phố, Ban CĐ chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ đọng Cao Bằng, Báo CB, Đài PT&TH Cao Bằng

Trang