Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
9/12/2015 1068/VP-NC Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND&ĐĐBQH tỉnh; các sở: Nội vụ, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Y tế, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, Tư pháp, TN&MT; UBND Thành phố; VNPT Cao Bằng
28/9/2015 484/VP-TH Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NNPT&NT, Xây dựng, TN&MT; Huyện ủy và UBND huyện Hòa An; Báo Cao Bằng; Đài PTTH tỉnh
26/8/2015 184/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Công thương, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, GT&VT, NN&PTNT, LĐTB&XH, KH&CN, Y tế, TT&TT, TN&MT, GD&ĐT, VHTT&DL, Tư pháp, Ban QL khu KT tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh
03/8/2015 169/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 3 Đề án; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
13/7/2015 150/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: Tư pháp, Nội vụ, GD&ĐT, LĐTB&XH, Tài chính, TT&TT, Y tế, KH&ĐT; Công an tỉnh; Bảo hiểm XH; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện và Thành phố; Phòng tư pháp các huyện và Thành phố; Viễn thông Cao Bằng
08/7/2015 146/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng, phóng viên báo, đài PT-TH, Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
03/7/2015 141/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, NN&PTNT; UBND Thành phố; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
02/7/2015 1747/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: LĐTB&XH, VHTT&DL, Y tế, Tài chính, GD&ĐT, KH&ĐT, Nội vụ, NN&PTNT, TT&TT, GTVT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; BHXH tỉnh; Trung tâm Bảo trợ XH tổng hợp tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Hà Quảng
02/7/2015 137/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
30/6/2015 135/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở GTVT; Viễn thông Cao Bằng, Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng

Trang