Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
30/6/2015 133/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các ban: KT Ngân sách, VHXH, Pháp chế & Dân tộc HĐND tỉnh; UBMT TQ tỉnh; Các sở, ngành: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, GTVT, XD, TN&MT, LĐTB&XH, GD&ĐT, YT, VHTT&DL, KH&CN, TT&TT, NV, NgV, TP, Ban QLKKT tỉnh, Cục Thống kê, Đài PT&TH, Báo CB
25/6/2015 128 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;Ủy ban mặt trận Tổ quốc; các sở, ngành:Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ,
22/6/2015 126/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh Ủy; các đồng chí thành viên Ban tổ chức; Lãnh đạo và trợ lý các đợ vị PX15,PX13, PV11, PH41 Công an tỉnh, UBND thành phố, Phóng viên đài PTTH, Báo Cao Bằng.
04/6/2015 116/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: VHTT&DL, TN&MT, Tài chính, Nội vụ; UBND huyện Trùng Khánh; Tổng Công ty Đầu tư và Xuất khẩu Cao Bằng; Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng
03/6/2015 455/KH-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng
03/6/2015 115/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp &PTNT, GTVT, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; BQL Khu kinh tế tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng
01/06/2015 109 /GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Thành phố; UBND thành phố, Công an thành phố Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng
01/06/2015 108 /GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Bộ GTVT; Các sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Ban dân tộc; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, Thành phố
22/5/2015 1218/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành: Nội vụ, Ban Tôn giáo, Y tế, LĐTB&XH, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
20/5/2015 1205/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế; Ban QLKKT tỉnh; Công an tỉnh; Điện lực Cao Bằng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông TP Cao Bằng;

Trang