Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
13/7/2015 150/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: Tư pháp, Nội vụ, GD&ĐT, LĐTB&XH, Tài chính, TT&TT, Y tế, KH&ĐT; Công an tỉnh; Bảo hiểm XH; Cục Thống kê; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện và Thành phố; Phòng tư pháp các huyện và Thành phố; Viễn thông Cao Bằng
08/7/2015 146/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cao Bằng, phóng viên báo, đài PT-TH, Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
03/7/2015 141/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: GTVT, KH&ĐT, NN&PTNT; UBND Thành phố; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
02/7/2015 1747/KH-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở: LĐTB&XH, VHTT&DL, Y tế, Tài chính, GD&ĐT, KH&ĐT, Nội vụ, NN&PTNT, TT&TT, GTVT; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; BHXH tỉnh; Trung tâm Bảo trợ XH tổng hợp tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Hà Quảng
02/7/2015 137/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở VHTT&DL; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
30/6/2015 135/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở GTVT; Viễn thông Cao Bằng, Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng
30/6/2015 133/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các ban: KT Ngân sách, VHXH, Pháp chế & Dân tộc HĐND tỉnh; UBMT TQ tỉnh; Các sở, ngành: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CT, GTVT, XD, TN&MT, LĐTB&XH, GD&ĐT, YT, VHTT&DL, KH&CN, TT&TT, NV, NgV, TP, Ban QLKKT tỉnh, Cục Thống kê, Đài PT&TH, Báo CB
25/6/2015 128 /GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;Ủy ban mặt trận Tổ quốc; các sở, ngành:Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ,
22/6/2015 126/GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Tỉnh Ủy; các đồng chí thành viên Ban tổ chức; Lãnh đạo và trợ lý các đợ vị PX15,PX13, PV11, PH41 Công an tỉnh, UBND thành phố, Phóng viên đài PTTH, Báo Cao Bằng.
04/6/2015 116/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: VHTT&DL, TN&MT, Tài chính, Nội vụ; UBND huyện Trùng Khánh; Tổng Công ty Đầu tư và Xuất khẩu Cao Bằng; Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng

Trang