Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
18/3/2015 65/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở LĐTB&XH; Bảo hiểm XH tỉnh Cao Bằng
21/1/2015 28/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành: TT&TT, Y tế, KH&CN, Nội vụ, GD&ĐT, VHTT&DL, TN&MT, Công thương, KH&ĐT, Tài chính, GT&VT, Xây dựng, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
21/1/2015 26/UBND-GM Sở Ngoại vụ; Các đại biểu phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
12/01/2015 13/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, YT, GD&ĐT, NV, TP, LĐTB&XH, VHTT&DL, CT, TT&TT; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
09/01/2015 10/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở GTVT; Các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh; Đài PT&TH tỉnh; Báo Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
08/1/2015 08/GM-UBND Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH; Công an tỉnh; Tòa án ND tỉnh; Viện KSND tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh
23/12/2014 986/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, LĐTB&XH, GTVT, XD, KH&CN; Bộ CHQS tỉnh; Ban Dân tộc; Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn TN; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
18/12/2014 353/GM-UBND Các sở: Nội vụ, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, VHTT&DL; Thành viên Hội đồng Thi đua- khen thưởng tỉnh; UBND TP Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh
23/12/2014 356/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, CT, LĐTB&XH, GTVT, XD, KH&CN; Bộ CHQS tỉnh; Ban Dân tộc; Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn TN; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH tỉnh; Viễn thông Cao Bằng
18/12/2014 354-GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các Sở trực thuộc UBND tỉnh; Viễn thông Cao Bằng Tập tin Tải tài liệu tập huấn ngày 23-12 tại đây

Trang