Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
05/8/2014 231/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Thường trực HĐND tỉnh; Các sở: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Nội vụ, Lao động TB&XH, Giáo dục & ĐT, Y tế; Bảo hiểm XH tỉnh; Phòng Y tế các huyện, Thành phố Cao Bằng
13/6/2014 171/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở TT&TT; Sở Ngoại vụ
10/6/2014 393/VP-VX Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Xây dựng; Sở VHTT&DL; Ban quản lý Dự án ĐT&XDCT Khu di tịch lịch sử Pác Bó; Bảo tàng tỉnh; Công ty khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng; UBND huyện Hà Quảng, UBND xã Trường Hà
10/6/2014 168/GM-UBND Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Công an tỉnh; Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tỉnh
10/6/2014 167/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Lao động TB&XH; Các thành viên Ban rà soát tỉnh; Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban rà soát
09/6/2014 164/GM-UBND Tỉnh ủy; Hội đồng ND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng; UBND các huyện và Thành phố Cao Bằng
30/5/2014 1413/KH-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Lao động TB&XH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Nội vụ; Ban Dân tộc Cao Bằng; UBND huyện Nguyên Bình và UBND xã Ca Thành; UBND huyện Phục Hòa và UBND xã Hồng Đại
26/5/2014 355 /VP-TH Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy Phục Hòa
07/5/2014 1165/KH-UBND Văn phòng Điều phối tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT; Tỉnh Đoàn Thanh niên; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG huyện Hòa An và xã Nam Tuấn
05/3/2014 117/VP-TTTT Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng

Trang