Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
10/6/2014 167/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Sở Lao động TB&XH; Các thành viên Ban rà soát tỉnh; Các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban rà soát
09/6/2014 164/GM-UBND Tỉnh ủy; Hội đồng ND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng; UBND các huyện và Thành phố Cao Bằng
30/5/2014 1413/KH-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở: Lao động TB&XH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Nội vụ; Ban Dân tộc Cao Bằng; UBND huyện Nguyên Bình và UBND xã Ca Thành; UBND huyện Phục Hòa và UBND xã Hồng Đại
26/5/2014 355 /VP-TH Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy Phục Hòa
07/5/2014 1165/KH-UBND Văn phòng Điều phối tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT; Tỉnh Đoàn Thanh niên; Ban chỉ đạo Chương trình MTQG huyện Hòa An và xã Nam Tuấn
05/3/2014 117/VP-TTTT Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng
21/02/2014 103/VP-TTTT Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng
04/3/2014 62/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban An toàn Giao thông Thành phố; UBND huyện Hòa An; Phòng Công thương huyện Hòa An; Công an huyện Hòa An; UBND Thành phố; Công an Thành phố; Phòng Quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng
03/3/2014 57/GM-UBND Các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KH&CN, GD&ĐT
21/02/2014 47/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT, Lao động TB&XH, Y tế; BHXH tỉnh; Phòng Y tế các huyện, TP; Viễn thông Cao Bằng

Trang