Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
21/02/2014 47/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT, Lao động TB&XH, Y tế; BHXH tỉnh; Phòng Y tế các huyện, TP; Viễn thông Cao Bằng

Trang