Thông báo - mời họp
Ngày tháng văn bản Số/ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nơi nhận Tài liệu cuộc họp
20/3/2018 69/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố; Báo CB; Đài PT&TH CB; Điện lực CB
14/3/2018 63/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; BCĐ thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020; Các sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, LĐTB&XH; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố; Viễn thông CB
06/2/2018 46/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các sở, ban, ngành; Báo Cao Bằng; UBND TP Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
02/02/2018 42/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh; Đại diện Thanh Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và
30/01/2018 35/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Các Ủy viên UBND tỉnh; Các đơn vị: Ban QLKKT tỉnh; Ban QLDA ĐTTXD các công trình: Dân dụng và công nghiệp, giao thông, NN&PTNT; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước CB; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH CB
26/01/2018 32/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Ban Chỉ đạo hoạt động TM Biên giới tỉnh; Tổ giúp việc BCĐ hoạt động Biên giới; Ban quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang, Lý Vạn; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng
26/01/2018 30/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các thành viên BCĐ 138 và BCĐ 389/ĐP tỉnh Cao Bằng; Công an tỉnh; Chi cục QL thị trường tỉnh; Báo Cao Bằng; Đài PT&TH Cao Bằng; Viễn thông Cao Bằng
22/01/2018 26/GM-UBND UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.
23/01/2018 28/GM-VP Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý dự án xây dựng "điều phối Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh'- Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư;
22//01/2018 25/ GM-UBND Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.

Trang