Báo cáo thống kê Thông tin về kinh tế xã hội

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 4/2015 đạt 335,84 tỷ đồng, so với tháng 3 tăng 2,26%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/4/2015, toàn tỉnh cấy  được 2.978 ha lúa, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô gieo trồng được 23.231 ha ngô, bằng 99,17%; 1.017 ha đậu tương, bằng 96,69%


Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2015, ước đạt 4.320 nghìn USD, so với tháng trước giảm 14,26%. Tính chung kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng, ước đạt 13.062,13 nghìn USD, bằng 1246,51% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 6.099,83 nghìn USD


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2015 tăng 0,77% so với tháng trước.


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2015 giảm 55,34%  so với tháng trước, so với cùng tháng năm 2014, giảm 75,44%. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành giảm 27,65%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, diện tích lúa xuân cấy được 487 ha, bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước; cây ngô gieo trồng được 18.057 ha, bằng 98,82.


Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3/2015, ước đạt 943 nghìn USD. Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2015 ước đạt 143 nghìn USD, tăng 17,12% so với tháng trước và giảm 29,53% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2015 ước đạt 800 nghìn USD, so với tháng trước bằng 82,88%.


Theo Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3/2015 tăng 22,59% so với tháng trước, giảm 23,83% so với cùng kỳ năm 2014.


Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, sau 4 tháng giảm liên tiếp, đến tháng 3/2015, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng trở lại với mức tăng 0,19% so với tháng trước.


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 02/2015 đạt 434,92 tỷ đồng, tăng 1,95% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 53,09 tỷ đồng, tăng 0,08%; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 381,71 tỷ đồng, tăng  2,21%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,12 tỷ đồng, tăng 6,19% so với tháng trước.

Trang