Báo cáo thống kê Thông tin về kinh tế xã hội

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 chủ yếu thu hoạch các cây trồng vụ mùa như: lúa, ngô, đỗ tương, lạc, khoai lang,... bà con tiếp tục chăm sóc một số cây trồng chưa chín đến độ thu hoạch.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước đạt 334, 957 tỷ đồng, bằng 68,16% so với tháng trước, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.326,8 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 27,4 % kế hoạch năm.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 4/2015 đạt 335,84 tỷ đồng, so với tháng 3 tăng 2,26%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/4/2015, toàn tỉnh cấy  được 2.978 ha lúa, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô gieo trồng được 23.231 ha ngô, bằng 99,17%; 1.017 ha đậu tương, bằng 96,69%


Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2015, ước đạt 4.320 nghìn USD, so với tháng trước giảm 14,26%. Tính chung kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng, ước đạt 13.062,13 nghìn USD, bằng 1246,51% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 6.099,83 nghìn USD


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2015 tăng 0,77% so với tháng trước.


Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2015 giảm 55,34%  so với tháng trước, so với cùng tháng năm 2014, giảm 75,44%. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành giảm 27,65%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, diện tích lúa xuân cấy được 487 ha, bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước; cây ngô gieo trồng được 18.057 ha, bằng 98,82.


Theo số liệu từ Cục thống kê tỉnh, kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3/2015, ước đạt 943 nghìn USD. Trong đó, Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2015 ước đạt 143 nghìn USD, tăng 17,12% so với tháng trước và giảm 29,53% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2015 ước đạt 800 nghìn USD, so với tháng trước bằng 82,88%.

Trang