Văn bản về cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống kết nối Người dân và Chính quyền tỉnh Cao Bằng


Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích


Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019


Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 05 tháng đầu năm 2019


Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường trung học cơ sở Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng


Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Trang