Văn bản về cải cách hành chính

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019


Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 05 tháng đầu năm 2019


Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường trung học cơ sở Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng


Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Trang