Văn bản về cải cách hành chính

 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng


Quyết định công bố danh mục TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng


Công văn về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện Quảng Uyên về công bố danh mục thủ tục hành chính


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng


V/v đề xuất danh mục TTHC trình Thủ tướng Chính phủ

Trang