Văn bản về cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịc vụ bưu chính công ích


Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thạch An và UBND cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


V/v triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm soát TTHC


Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hòa An, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Hòa An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bảo Lạc, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Quảng Uyên, UBND cấp xã trên địa bàn huyện QUảng Uyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Trang