Văn bản về cải cách hành chính

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cáp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


V/v triển khai thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ


V/v triển khai thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ


V/v khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịc vụ bưu chính công ích


Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thạch An và UBND cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


V/v triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm soát TTHC

Trang