Văn bản về cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


V/v triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực kiểm soát TTHC


Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hòa An, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Hòa An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bảo Lạc, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Quảng Uyên, UBND cấp xã trên địa bàn huyện QUảng Uyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018


 V/v đôn đốc triển khai, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cảu các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật

Trang