Tin, bài về cải cách hành chính

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Cao bằng năm 2019


Theo Báo cáo số 2314/BC-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019, cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, nhận định về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo.


Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.


Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh.

 

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt I/2019.

Theo đó, phê duyệt danh sách 54 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I năm 2019 thuộc các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể 3 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.


Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 08/11/2018.


Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nguyên Bình, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trang