Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Năm 2014, huyện Hà Quảng được phân bổ 13 tỷ đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 


Hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã của huyện Hạ Lang đã đạt từ 6 - 9 tiêu chí về xây dựng NTM.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hòa An huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn xây dựng hạ tầng cơ sở các xã theo tiêu chí NTM.


Nguồn lực tập trung vào phát triển hạ tầng nông thôn, xây dựng các công trình giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa thôn, xóm.


9/14 xã điểm nông thôn mới của tỉnh đạt tiêu chí về thủy lợi, chiếm 64,3%.

Trang