Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực, quan tâm của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) các cấp, từ năm 2010 đến nay, các tổ chức đoàn thể và người dân nâng cao nhận thức, phát huy nội lực, hình thành phong trào sôi nổi XDNTM, đem lại nhiều chuyển biến tích cực.


Thủ tướng Chính phủ vừa giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn.

Resize%20of%20phuhung


Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.
 


Nguồn lực từ doanh nghiệp (DN) và vốn tín dụng ngân hàng xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có vai trò tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy thực hiện tiêu chí sắp xếp cơ cấu lao động, kinh tế nông thôn, rút ngắn khoảng cách thành thị và nông thôn.


Theo Đề án xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mỗi xã cần mức đầu tư 200 - 270 tỷ đồng/19 tiêu chí theo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) XDNTM. Có 5 nguồn lực chính XDNTM, trong đó có kết hợp hơn 10 chương trình MTQG khác trên địa bàn miền núi, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2014, huyện Nguyên Bình có 11/18 xã xây dựng và nộp kế hoạch triển khai Chương trình XDNTM về Ban Chỉ đạo huyện, 10/13 xã nộp Đề án XDNTM để thẩm định, 4 xã phê duyệt Đồ án Quy hoạch XDNTM.

 
        Đường vào xóm Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình) được bê tông hóa.    


Sau 4 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn của Cao Bằng đã có những đổi thay. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế còn tồn tại trong công tác chỉ đạo ở cấp tỉnh và huyện cũng như quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở.

 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) đã đạt 11/19 tiêu chí.

Trang