Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Vân An (Hà Quảng) vận động nhân dân khởi công xây dựng 3 km đường liên xóm Cha Vạc - Co Phầy, tổng kinh phí 510 triệu đồng do Viện Kinh tế - Kỹ thuật thuốc lá tài trợ.


Ngày 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong việc phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Cao Bằng”.


Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Quảng Uyên huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở..., phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hạ Lang tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm, xây dựng cơ sở vật chất tại các xã theo các tiêu chí NTM, tạo bước chuyển biến rõ nét.

 


Cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn thanh niên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng và duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất...
 


Là huyện nghèo được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a, những năm gần đây, Bảo Lâm đang tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM).


Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ huyện Thạch An tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất đem lại hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Qua 3 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Uyên làm được 15.653 m đường bê tông thôn xóm với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 291 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1 tỷ 916 triệu đồng.


Những năm qua, huyện Thạch An có những bứt phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, khai thác các nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng KT - XH, góp phần phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trang