Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân (Nghị quyết Tam nông) được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các chương trình, đề án, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia các chương trình, đề án, từ đó nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từng bước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội.Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) đối với các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt CTĐ,CTCT, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 

 

Cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) tư nhân trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, đạt nhiều kết quả quan trọng.


Với mong muốn tạo ra những "hạt giống đỏ" để khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, các đảng viên sẽ tham gia công tác tại địa phương, cùng với chương trình Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ...


Nhằm xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH và hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Cao Bằng đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý (CBLĐQL) trẻ, xác định đây là một trong 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An khoá XIX đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực KT - XH, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới.


Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; thu hút đầu tư, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, đưa Nguyên Bình trở thành một huyện khá của tỉnh.


Cao Bằng là một tỉnh miền núi nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện nay dân số của tỉnh có trên 510 nghìn người với 8 thành phần dân tộc chính: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Sán Chỉ, Lô Lô, Hoa, trong đó có hơn 94% là dân tộc thiểu số.

Trang