Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Những năm qua, Huyện ủy Phục Hòa quan tâm lãnh đạo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các TCCSĐ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.


Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã “vừa hồng, vừa chuyên”, có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, quyết định bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, thúc đẩy KT - XH phát triển.


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 52 tổ chức Đảng, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở, với trên 1.500 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp.


Sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ hơn về tính tất yếu, mục tiêu, bản chất, đặc trưng, cấu trúc, thể chế và cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).


Sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã mang lại những kết quả quan trọng, phù hợp với ý Đảng, lòng dân. Đây sẽ là tiền đề để Mặt trận thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn cách mạng mới.

DSC_7715


Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Phục Hòa luôn quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.


Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết) có ý nghĩa hết sức quan trọng để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Bí thư Đảng ủy xã Đào Ngạn Phan Văn Đức thăm hỏi nông dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đào Ngạn Phan Văn Đức thăm hỏi nông dân.


5 năm qua (2010 - 2015), Huyện ủy Trà Lĩnh tập trung củng cố tổ chức Đảng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền

Trang