Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Từ năm 2010 - 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVII, xã Quang Hán (Trà Lĩnh) đưa ra 3 bước đổi mới: chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ xã; quán triệt chỉ đạo nhiệm vụ công tác Đảng đến xóm, bản; huy động sức dân, tạo sức bật thúc đẩy KT - XH địa phương.


Điều lệ Đảng đã khẳng định “Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, "Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước". Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân và tự hào của tổ chức Đoàn.    


Trở lại Hoàng Tung (Hòa An) khi xuân mới cận kề, đi trên cây cầu bê tông bề thế bắc qua sông Bằng nối liền Hoàng Tung với chợ Cao Bình, xã Hưng Đạo (Thành phố), trong tôi dạt dào cảm xúc về con người, vùng đất nơi đây. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Hoàng Tung vững bước trên đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Năm 2014, Đảng bộ Cục Hải quan chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhằm tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 


Suốt chiều dài lịch sử 85 năm qua, Đảng ta đã gánh vác và hoàn thành trọng trách lớn lao mà lịch sử dân tộc lựa chọn, nhân dân giao phó, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.


Đảng viên đi trước, thời nay, ngoài sản xuất, công tác, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu… tùy theo cương vị và trách nhiệm của mình... còn phải tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Thái độ “mũ ni che tai”, né tránh để yên thân... không phải là thái độ đúng của người đảng viên.


Trong 4 năm thực hiện Chương trình số 07-Ctr/TU, ngày 29/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư thực hiện tốt việc hỗ trợ và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất hàng hoá. Một số địa phương đã xây dựng thành công và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất hàng hoá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương.


Năm 2014, cùng với việc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong cách làm nhằm đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.


HĐND xã, phường, thị trấn (cấp cơ sở) là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Trong những năm qua, nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND các cấp đã được các ban, ngành quan tâm giải quyết, tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển KT - XH của địa phương.

Trang