Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí nói chung và sự chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng lãng phí: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và tăng cường đoàn kết nội bộ. Các cấp uỷ trong Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra (UBKT) nghiêm túc triển khai thực hiện.


Bài viết  đi sâu nghiên cứu một khía cạnh trong những giá trị thực tiễn của Di chúc trong thời kỳ Đổi mới, đó là giá trị của vấn đề đoàn kết trong Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt nhấn mạnh trong Di chúc.


Ngày 10/9, đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Quang Sơn làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại Ban Quản lý Dự án huyện và Huyện ủy Thạch An.


Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện khóa 1 năm 2014. Đồng chí Tô huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo lớp học.

Trang