Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Lúc sinh thời, Bác Hồ đã khuyến khích và kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao, Bác khẳng định: “Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước.


Trong những lời căn dặn của Bác, lời đầu tiên, Người dặn về Đảng và việc đầu tiên được Người nhấn mạnh là thực hành đoàn kết, thực hành dân chủ trong Đảng. Đây là điều hệ trọng và quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đối với sự bền vững của chế độ, đồng thời đối với sinh mệnh của Đảng, nhất là khi Đảng ở vị thế cầm quyền.


Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi nhân dân được hưởng ấm no, hạnh phúc”.


Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, tổng hòa của tư tưởng yêu nước Việt Nam chân chính; truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc ta với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác-Lênin là đại diện. 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, con người, nhất là người cộng sản giữ cương vị lãnh đạo phải có bốn đức “Cần, kiệm, liêm, chính” và nhấn mạnh, thiếu một đức không thể thành người lãnh đạo, và chính Người là tấm gương sáng ngời nhất về thực hành bốn đức đó để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Đó chính là phong cách dân vận tuyệt vời nhất, “khéo” nhất.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm nhân ái cho tất cả mọi người, mọi ngành, các giới, mọi tầng lớp xã hội. Đối với thương binh, liệt sỹ, Người luôn dành cho họ một tình cảm đặc biệt. Tư tưởng và tình cảm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét qua các thư gửi Ban tổ chức ngày thương binh, liệt sỹ; trong các Lời kêu gọi; Thư phát động phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; trong các Sắc lệnh liên quan tới công tác thương binh, liệt sỹ...


Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội, do đó, ở mọi hoàn cảnh, Người luôn nhất quán coi công bằng xã hội là mục tiêu, đồng thời, là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HTVLTTGĐĐHCM)” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, KT - XH của địa phương.

Trang