Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm nhân ái cho tất cả mọi người, mọi ngành, các giới, mọi tầng lớp xã hội. Đối với thương binh, liệt sỹ, Người luôn dành cho họ một tình cảm đặc biệt. Tư tưởng và tình cảm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét qua các thư gửi Ban tổ chức ngày thương binh, liệt sỹ; trong các Lời kêu gọi; Thư phát động phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; trong các Sắc lệnh liên quan tới công tác thương binh, liệt sỹ...


Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội, do đó, ở mọi hoàn cảnh, Người luôn nhất quán coi công bằng xã hội là mục tiêu, đồng thời, là động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HTVLTTGĐĐHCM)” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa sâu rộng, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, KT - XH của địa phương.


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HTVLTTGĐĐHCM), 5 năm qua, Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.


Năm 2015, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác “trồng người” trong từng bước đi lên của đất nước. Người đã xác định, giáo dục là cuộc cách mạng “chống giặc dốt” là một trong trong những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, là bước khởi đầu và cũng là không bao giờ ngừng nghỉ của sự nghiệp cách mạng.


Trước tình hình mới của cách mạng, tháng 12/1958, với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (ĐĐCM). Và trong nhiều bài viết Người đề cập đến vấn đề ĐĐCM nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng ĐĐCM để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình tiết kiệm hiệu quả, như: mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tiết kiệm gây quỹ…, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Trang