Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung cũng như­ trong xây dựng chỉnh đốn đảng và trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do nhân dân, vì nhân dân, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên. 


Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, hơn 4 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực.


Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc ta, Người chiến sỹ Cộng sản lỗi lạc của phong trào Cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc thế giới.


Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Thạch An triển khai, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên toàn đơn vị. Qua học tập, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị từng bước được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Quảng Uyên đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT - XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.


Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự huyện Phục Hòa triển khai, quán triệt nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Trà Lĩnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng - an ninh.


Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trang