Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20/12/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ký Quyết định số 38/2016/QĐ -UBND, về việc ban hành Quy chế làm việc. Toàn văn nội dung Bản Quy chế như sau:


Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021


Tên tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3852.139               Fax: 026.3852.866

Email: portal@caobang.gov.vn         Websit: http://www.caobang.gov.vn