Sở ban ngành

Tên tổ chức: Ban QLDA - ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 

Điện thoại liên hệ:


Tên tổ chức: Ban QLDA - ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

Địa chỉ: KM4, phường Đề Thám, TP Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 853 445

Fax: 0263 853 445

Trang