Sở ban ngành

Đang cập nhật...


Tên tổ  chức: Kho Bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ:: Phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 02063 952 895

Fax: 02063 850 408

Email: khobac@caobang.gov.vn

Website: www.khobac.caobang.gov.vn

Trang