Sở ban ngành

Tên tổ chức: Ban QLDA - ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 

Điện thoại liên hệ:


Tên tổ chức: Ban QLDA - ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

Địa chỉ: KM4, phường Đề Thám, TP Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 853 445

Fax: 0263 853 445


Tên tổ chức: Ban QLDA - ĐTXD các công trình giao thông

Địa chỉ: Số 083 phố Xuân Trường phường Hợp Giang TPCB

Điện thoại liên hệ: 0263 854 050

Fax: 0263 854 050


Tên tổ chức: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 034 Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 422

Fax : 0263 855 849

Email: sonoivu@caobang.gov.vn

Website: http://sonoivu.caobang.gov.vn

Trang