Sở ban ngành

Tên tổ chức: Sở Ngoại Vụ Cao Bằng

Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 858 692

Fax : 0263 858 511

Email: songoaivucaobang@yahoo.com

Website: http://songoaivu.caobang.gov.vn


Tên tổ  chức: Sở Tư pháp Cao Bằng

Địa chỉ: số 029, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.852.443

Fax: 0263 859 106

Email: tuphap@caobang.gov.vn

Website:   sotuphap.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Kế hoạch – Đầu tư Cao Bằng

Địa chỉ: Số 030, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 182

Fax: 0263.853.335

Email: sokhdt@caobang.gov.vn

Website: sokhdt.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Tài chính Cao Bằng

Địa chỉ: 108 Hoàng Văn Thụ, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.852.221

 Fax :  0263.854.033        

Email: stccaobang@mof.gov.vn   

Website: www.sotaichinh.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Công thương tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: số 066, Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 404

Fax: 0263 855 086

Email: socongthuong@caobang.gov.vn

Website: www.congthuongcaobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng

Địa chỉ: 25 Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263.853.266
Fax :  0263.852.261        

Email: sonongnghiepcb@gmail.com   

Website: sonongnghiep.caobang.gov.vn


Tên tổ  chức: Sở Giao thông - Vận tải Cao Bằng

Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ:

Fax: 0263 952 274

Email: sogtvt@caobang.gov.vn

Website: sogtvt.caobang.gov.vn


Tên tổ chức: Sở Xây dựng Cao Bằng

Địa chỉ: Số 023, Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0263 852 192

Fax : 0263 856 492

Email: soxaydung@caobang.gov.vn

Trang