Các huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

Địa chỉ: số 32, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.


Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc

Địa chỉ: Tổ DP 2 - Thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3870.212 Fax: 026.3870.358
Email: ubndbaolac@caobang.gov.vn


Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm

Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Bảo Lâm - Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3885.019

Email: ubndbaolam@caobang.gov.vn

 


Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 506 366 - Fax: 02063 822 943

Email: ubndphuchoa@caobang.gov.vn 


Ủy ban nhân dân huyện Hòa An

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063 861 117. FAX:  02063 860 146
Email: ubndhoaan@caobang.gov.vn 


Ủy ban nhân dân huyện Thạch An

Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3840.081
Email: vanphongta@caobang.gov.vn


Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 ,Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 026.3 872 104, Fax: 026 3 872 142
Email: ubndnguyenbinh@caobang.gov.vn 


Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.830.269       Fax: 02063.830.311
Email: ubndhalang@caobang.gov.vn

Trang