Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
00 Quyết định
2206/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 11/7/2017
2889/UBND-TH Thương mại 8/9/2017
1452/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 7/9/2017
1473/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/9/2017
22/2017/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 28/8/2017
1465/QĐ-UBND Nội vụ 12/9/2017
124/QĐ-UBND Khoa học, Công nghệ 10/02/2017
2716/UBND-TH Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/8/2017
2720/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 25/8/2017