Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
3487/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/10/2017
1841/QĐ-UBND Xây dựng 26/10/2017
1956/QĐ-UBND Ngoại vụ 31/10/2017
945/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 27/06/2017
1805/QĐ-UBND Xây dựng 20/10/2017
1740/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/10/2017
3282/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 12/10/2017
1687/QĐ-UBND Xây dựng 9/10/2017
1685/QĐ-UBND Đầu tư 9/10/2017
1733/QĐ-UBND Nội vụ 12/10/2017