Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
762/UBND-TH Đầu tư 22/3/2017
314/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 21/3/2017
3938/KH-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 31/12/2016
760/UBND-TH Tài chính, Ngân hàng 22/3/2017
536/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 03/3/2017
505/UBND-TH Đầu tư 28/2/2017
630/UBND-TH Đầu tư 13/3/2017
653/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 14/3/2017
695/KH-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 17/3/2017
709/UBND-VX Văn hóa, Thể thao, Du lịch 17/3/2017