Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
939/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 26/6/2017
939/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 26/6/2017
2211/UBND-TH Thương mại 12/7/2017
17/2017/QĐ-UBND Thương mại 30/6/2017
527/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/7/2017
2101/BC-UBND Báo cáo Kinh tế, Xã hội 05/7/2017
678/STC-QLNS Tài chính, Ngân hàng 10/7/2017
982/QĐ-UBND Nội vụ 30/6/2017
593/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 28/4/2017
952/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 27/6/2017