Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
2016/BC-UBND Khen thưởng, xử phạt 03/07/2018
2016/BC-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 03/07/2018
913/QĐ_UBND Tài chính, Ngân hàng 04/07/2018
908/QĐ-UBND Nội vụ 03/07/2018
910/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 03/07/2018
911/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 03/07/2018
909/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 03/07/2018
124/BC/BCS Xây dựng 02/07/2018
907/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 02/07/2018
2001/UBND-NL Nông nghiệp, Nông thôn 02/07/2018