Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
06/QĐ-UBND Đầu tư 04/01/2019
08/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 04/01/2019
07/QĐ-UBND Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 04/01/2019
35/BC-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 04/01/2019
44/UBND-XD Xây dựng 04/01/2019
02/QĐ-UBND Đầu tư 03/01/2019
05/UBND-KSTT Giao thông, Vận tải 03/01/2019
04/UBND-XD Xây dựng 03/01/2019
01/CĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 03/01/2019
2140/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 21/12/2018