Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
3742/UBND-NC Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 15/11/2018
3647/KH-UBND Đầu tư 08/11/2018
1791/QĐ-UBND Lao động, Thương binh, Xã hội 08/11/2018
1794/QĐ-UBND Đầu tư 08/11/2018
1796/QĐ-UBND Đầu tư 08/11/2018
1795/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 08/11/2018
1793/QĐ-UBND Đầu tư 08/11/2018
1787/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 08/11/2018
1776/QĐ-UBND Dân tộc, Tôn giáo 07/11/1018
1775/QĐ-UBND Nội vụ 07/11/1018