Hệ thống Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đình kèm
701/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 19/5/2017
697/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 19/5/2017
565/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 25/4/2017
1260/UBND-TH Xây dựng 28/4/2017
1469/UBND-TH Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 19/5/2017
1395/UBND-TH Thương mại 12/5/2017
1367/UBDN-TH Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng 11/5/2017
1351/UBND-TH Tài chính, Ngân hàng 10/5/2017
1399/KH-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 12/5/2017
1369/UBND-TH Thương mại 11/5/2017