Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3028/UBND-NC Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 20/9/2017
2978/TB-UBND Nội vụ 15/9/2017
2955/UBND-CN Văn hóa, Thể thao, Du lịch 14/9/2017
1495/QĐ-UBND Xây dựng
2995/UBND-VX Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/9/2017
00
2206/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 11/7/2017
2889/UBND-TH Thương mại 8/9/2017
1452/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 7/9/2017
1473/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/9/2017

Trang