Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1040/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 03/08/2018
1015/QĐ-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 31/07/2018
1038/QĐ-UBND Đầu tư 30/07/2018
2321/KH-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 30/07/2018
2329/BC-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 30/07/2018
2351/BC-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/07/2018
1036/QĐ-UBND Giao thông, Vận tải 03/08/2018
1039/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 03/08/2018
23/2018/QĐ-UBND Nội vụ 02/08/2018
1018/QĐ-UBND Đầu tư 31/07/2018

Trang