Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2061/QĐ-UBND Nội vụ 15/11/2017
3628/ UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/11/2017
3540/CTr-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 07/11/2017
864/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 13/11/2017
3487/BC-UBND Tài nguyên, Môi trường 31/10/2017
1841/QĐ-UBND Xây dựng 26/10/2017
1956/QĐ-UBND Ngoại vụ 31/10/2017
945/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 27/06/2017
1805/QĐ-UBND Xây dựng 20/10/2017
1740/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 12/10/2017

Trang