Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
975/UBND-VX Lao động, Thương binh, Xã hội 13/4/2018
976/UBND-VX Lao động, Thương binh, Xã hội 13/4/2018
726/UBND-TBCD Khiếu nại, tố cáo 29/3/2018
277/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 4/4/2018
248/VP-NL Vi phạm hành chính 30/3/2018
280/VP-TH Nội vụ 09/04/2018
821/KH-UBND Đầu tư 3/4/2018
816/UBND-VX Văn hóa, Thể thao, Du lịch 3/4/2018
247/VP-TH Khiếu nại, tố cáo 30/3/2018
726/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 29/3/2018

Trang