Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
4139/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 28/12/2017
3628/ UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/11/2017
647/KH-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 21/8/2017
2681/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 23/8/2017
637/TB-VP Văn hóa, Thể thao, Du lịch 18/8/2017
527/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 06/7/2017
420/TB-VP Giao thông, Vận tải 29/5/2017
357/QĐ-TCT DN Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã 15/5/2017
1365/UBND-TH Tài chính, Ngân hàng 11/5/2017
297/TB-VP Công nghệ thông tin, Truyền thông 24/4/2017

Trang