Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
688/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 03/08/2018
673/BC-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 31/07/2018
2379/UBND-VX Công nghệ thông tin, Truyền thông 02/08/2018
593/TB-VP Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 05/07/2018
629/VP-TH Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 19/07/2018
604/VP-TB Khiếu nại, tố cáo 9/7/2018
572/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 27/6/2018
378/TB-VP Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 11/5/2018
1754/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 14/6/2018
501/TB-VP Khiếu nại, tố cáo 08/06/2018

Trang