Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
987/UBND-BTCD Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng 16/4/2018
437/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 13/4/2018
994/UBND-KT Nông nghiệp, Nông thôn 16/4/2018
753/BC-UBND Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp 30/3/2018
439/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 16/4/2018
436/QĐ-UBND Nội vụ 13/4/2018
438/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 16/4/2018
987/UBND-TH Khiếu nại, tố cáo 16/4/2018
988/UBND-TH Nông nghiệp, Nông thôn 16/4/2018
986/UBND-XD Giao thông, Vận tải 16/4/2018

Trang