Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
3282/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 12/10/2017
1687/QĐ-UBND Xây dựng 9/10/2017
1685/QĐ-UBND Đầu tư 9/10/2017
1733/QĐ-UBND Nội vụ 12/10/2017
3237/UBND-XD Tài nguyên, Môi trường 09/10/2017
3079/BC-BCĐ Lao động, Thương binh, Xã hội 25/9/2017
1645/QĐ-UBND Công nghệ thông tin, Truyền thông 02/10/2017
3188/KH-UBND Giáo dục, Đào tạo 02/10/2017
3136/UBND-TH Khoa học, Công nghệ 02/10/2017
1569/QĐ-UBND Tài nguyên, Môi trường 25/9/2017

Trang