Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
39/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
38/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
37/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
36/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
35/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
34/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
33/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
32/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
31/2017-NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017
30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND 08/12/2017

Trang