Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
757/QĐ-UBND Đầu tư 04/06/2019
757/QĐ-UBND Đầu tư 04/06/2019
754/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 04/06/2019
756/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 04/06/2019
748/QĐ-UBND Nội vụ 03/06/2019
747/QĐ-UBND Nội vụ 03/06/2019
749/QĐ-UBND Nội vụ 03/06/2019
750/QĐ-UBND Nội vụ 03/06/2019
752/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 03/06/2019
753/QĐ-UBND Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA) 03/06/2019

Trang