Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
564/QĐ-UBND Y tế 28/4/2014
1065/UBND-TH Vi phạm hành chính 25/4/2014
442/QĐ-UBND Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH 15/4/2014
1076/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 25/4/2014
1069/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 25/4/2014
1068/UBND-TD Khiếu nại, tố cáo 25/4/2014
04/CT-UBND Văn hóa, Thể thao, Du lịch 15/4/2014
1014/UBND-GT Giao thông, Vận tải 21/4/2014
981/UBND-NĐ Tài nguyên, Môi trường 17/4/2014
504/QĐ-UBND Khiếu nại, tố cáo 21/4/2014

Trang