Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
513/QĐ-VP Nội vụ 28/05/2019
707/QĐ-UBND Thương mại 29/05/2019
1795/BC-UBND Tài chính, Ngân hàng 29/05/2019
1783/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 29/05/2019
1815/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 30/05/2019
1809/UBND-BTCD Khiếu nại, tố cáo 30/05/2019
711/QĐ-UBND Nông nghiệp, Nông thôn 30/05/2019
725/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 31/05/2019
722/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 31/05/2019
721/QĐ-UBND Tài chính, Ngân hàng 31/05/2019

Trang